Γάμος στη Μύκονο

Σχεδιασμός και κράτηση το ταξίδι σας, τη διαχείριση των logistics:
τελετή - δεξίωση - Ξενοδοχεία - Ταξίδια & μεταφορές -
ειδικές λεπτομέρειες του γάμου

town hall
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : Πολιτικών Γάμων
Πληροφορίες : Ελένη Μπαρπάτση, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
Τηλέφωνα : (22890) 23990 / (22893) 60111
FAX : (22890) 27098 / (22890) 22229
e-mail : dimotologio@mykonos.gr

Για την τέλεση πολιτικού γάμου απαιτείται άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά, η οποία εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας του κατοικίας (Ν.1250/82)
.
Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου τους, το οποίο αναφέρεται στις άδειες γάμου..
Οι άδειες γάμου που εκδίδονται από Δήμο στην Ελλάδα έχουν ισχύ για έξι (6) μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση άδειας γάμου από το Δήμο Μυκόνου για ΕΛΛΗΝΕΣ

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) για έκδοση άδειας και δημόσιας γνωστοποίησης
2. Ταυτότητα και φω τοαντίγραφο αυτής
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης)
4. Αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό εφορίας , λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κ.λ.π.)
5. Παράβολο 15 € χαρτοσήμου
6. Δήλωση του ν.1599/1986 (θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογρά - φεται στο Δήμο, δηλαδή να μην είναι προσυμπληρωμένη ή προϋπογεγραμ - μένη), όπου θα βεβαιώνεται:
1. Ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356 και 1360 του Α.Κ.
2. Αν τελ εί πρώτο ή δεύτερο γάμο κ.λπ.
3. Ότι είναι κάτοικος του Δήμου Μυκόνου
Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση
Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή, εάν πρόκει ται για χηρεία ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της πρώην συζύγου
[2]Διευκρινιστικά στοιχεία:Γι α τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου αντί ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.
Η άδεια γάμου εκδίδεται αμέσως μετά την παρέλευση μίας (1) εβδομάδας από την υποβολή της αίτησης και την ημερομηνία γνωστοποί ησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Για την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η από κοινού αυτοπρόσωπη αίτηση, υπογεγραμμένη από τους δύο ενδιαφερομέν ους, ενώπιον της υπηρεσίας μας, η οποία συνοδεύ ε ται από τις άδειες γάμου και πιστοποιητικά γέννησης.
Επίσης οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να γνωρίζουν για να δηλώσουν: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό φορέα, κατοικία μετά το γάμο και Επώνυμο τέκνων.
H Αίτηση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης.
· Σύμφωνα με το Νόμο “ περί ισότητας δύο φύλλων ” , οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο).
· Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους.
Ø Οι πολιτικοί γάμοι στη Μύκονο τελούνται Τρίτη και Πέμπτη, σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, μεταξύ 11:00 – 13:00 (κατά τους χειμερινούς μήνες) και 13:00 – 15:00 (κατά τους θερινούς μήνες).

wedding wedding wedding wedding